Sunday, January 11, 2015

Helheds-skitse: skov-korridor-princip for Sjælland.

Tilbage i 2010, da jeg var på en cykeltur rundt i Danmark, gjorde jeg mig nogle overvejelser om, hvordan man eventuelt kunne forbedre kvaliteten af den danske natur.

Min umiddelbare tanke var meget beskeden, og handlede om at gøre en mere ihærdig indsats for at få genindført levende hegn langs/mellem marker. Det forestiller jeg mig specielt ville være en forbedring for fugle, med forbedrede muligheder for reder og skjul. Men jeg tænker også at det måske ville giver bedre dække for andre dyr, når de vandrer i landskabet.
Dette virker stadig på mig som noget der - hvis sådan et arbejde blev sat i system og understøttet på forskellige måder - kunne være en meget omkostnings-effektiv komponent i at skabe forbedringer for både flora og fauna.

Men i forbindelse med spekulationerne begyndte jeg også at lege med tanken om at arbejde med skovarealerne, og denne post er et forsøg på at vise, hvad der kunne komme ud af at arbejde med det jeg kalder et korridor-princip.

Princippet går ud på at skabe korridorer mellem eksisterende skove bla. for at forbedre mulighederne for at dyr kan vandre beskyttet over større områder, hvilket jeg forestiller mig vil styrke bestandene af de forskellige arter, og muligvis også vil kunne give rum for nye eller forsvundne arter.

På det nedenstående kort står de eksisterende skove (i grove træk) som grønne felter, og det er det kort jeg har brugt til at skitsere, hvordan sådan et arbejde kunne se ud for Sjælland:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Primært ud fra placeringerne af eksisterende skovarealer har jeg på nedenstående kort forsøgt at lave et sammenhængende net af korridorer mellem disse:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Net af korridorer skitseret i gråt.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Nogle steder danner nettet en struktur, der kunne minde om blodårer eller plantestrukturer. På den anden side er der også en vis tendens til, at det hele ser lidt rodet ud. Men mens jeg sad og tegnede på skitsen, var der begyndt at dukke et hieraki op i måden jeg tænkte systemet på.

På nedenstående kort har jeg indikeret hvilke korridorer, der kunne danne hovedårerne i systemet ved at overlejre dem med brede gule linjer:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Et hieraki i systemet er indikeret med gule linjer i forskellige bredder.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Med hierakiet angivet, synes jeg tegningen begynder at ser ud som om, ideen kunne ha' en vis holdbarhed. Men hvis der skulle være nogen tvivl, så er der tale om et meget overfladisk studie: den konkrete udformning hér holder helt sikkert ikke til et møde med realiteterne ude i landskabet. Jeg synes dog at princippet med at sigte efter at oprette nogle hovedårer, der kunne danne anker i processen med at udbrede korridornettet yderligere, virker brugbart.

Et kig på det kort, der danner sig, begynder også at gi' nogle ideer om muligheder for etablering af f.eks. vandrestier og andet, der kunne tiltrække natur-turister.

Det sidste kort (herunder) indeholder en skov-romantisk utopi, hvor der - i sammenhæng med arbejdet med korridorerne - også er arbejdet med at skabe større sammenhængende klumper af skov dér, hvor nettet har sine knudepunkter:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Nye skovarealer angivet i mørkegrå.
 Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Det kunne jo være fantastisk. Dog er det ret store arealer, jeg har tryllet om til skov-udviddelser, så denne vision må nok betragtes som urealistisk. Men måske kunne man stadig opnå nogle rigtigt spændende resultater ved at bevæge sig lidt i denne retning.

---

* note: ting der ikke - eller kun i minimal grad - er taget højde for (men som selvfølgelig bør spille en rolle):

ejerforhold
vandløb/ådale
andre relevante arealer, der ikke trådte frem på kortet
naturpark-projekter
jordkvaliteter
forekomster af specielle arter og planter
mmm.


links:

2020 plan for Danmarks natur

.